Producenci
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Kurier DPD ) już od 2 000,00 zł.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
TAXFREE

TAXFREE zwrot VAT dla poróżnych

 

Sprzedaż towaru Podróżnemu wraz z dokumentem Tax Free

SPRZEDAWCA, po spełnieniu powyższych warunków, może dokonywać sprzedaży towarów PODRÓZNEMU w systemie TAX FREE. Za PODRÓŻNEGO uważa się osobę fizyczną, która nie ma stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej – art. 126 ust.1 ustawy.

Systemem TAX FREE nie może być objęta sprzedaż paliw silnikowych – art. 126 ust. 3 ustawy. W momencie dokonania sprzedaży towarów SPRZEDAWCA zobowiązany jest wystawić PODRÓŻNEMU dokument TAX FREE, który powinien zawierać co najmniej elementy określone w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. - tekst jednolity z 7 lutego 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 426). Po wpisaniu w dokumencie TAX FREE danych: SPRZEDAWCY, PODRÓŻNEGO oraz informacji o sprzedanych towarach, dokument ten powinien być podpisany przez PODRÓŻNEGO i SPRZEDAWCĘ – § 4 pkt. 1- 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. - tekst jednolity z 7 lutego 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 426). Do wystawionego przez SPRZEEDAWCĘ dokumentu TAX FREE powinien być przymocowany paragon z kasy rejestrującej – art. 128 ust. 2 ustawy. Minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem od towarów i usług, przy której PODRÓŻNY może żądać zwrotu podatku od towarów i usług zapłaconego przy nabyciu przez niego towarów, wynosi 200 zł – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. (Dz. U. Nr 68 z 2011r., poz. 362).

SPRZEDAWCA jest zobowiązany do wystawienia PODRÓŻNEMU dokumentu TAX FREE w dniu dokonania sprzedaży towaru. Nie można wystawić dokumentu TAX FREE w terminie późniejszym.

eUsługa - Zgłoszenie elektroniczne Tax Free

Służba Celna RP, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom SPRZEDAWCÓW co do cyfryzacji i usprawnienia odpraw celnych na granicy obejmujących również wywóz towarów z zastosowaniem dokumentów TAX FREE, od 2005 r. opracowała i wdrożyła do użytku System Informatyczny „Zwrot VAT dla Podróżnych”. Jest to rozwiązanie działające tylko w obrębie przejść granicznych zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki tej aplikacji SPRZEDAWCA, mając uprawnienia na poziomie podstawowym, może sam zarejestrować w SI „Zwrot VAT dla Podróżnych” wystawiane przez siebie dokumenty, co znacząco skraca odprawę takiego dokumentu na granicy. Dzięki temu PODRÓŻNY, który dokonał zakupów u SPRZEDAWCY samodzielnie zgłaszającego wystawiane przez siebie dokumenty, krócej przebywa na granicy, co niewątpliwe przekłada się na postrzeganie takiej placówki handlowej jako dbającej o komfort klienta oraz stosującej innowacyjne rozwiązania.

Wywóz towaru

PODRÓŻNY z zakupionym towarem oraz dokumentem TAX FREE musi opuścić terytorium Unii Europejskiej przez przejście graniczne (drogowe, kolejowe, lotnisko lub morskie) zlokalizowane na terenie któregokolwiek z państw członkowskich. W granicznym oddziale celnym PODRÓŻNY ma obowiązek zgłosić wywożony towar oraz przedłożyć funkcjonariuszowi celnemu dokument TAX FREE wraz z paszportem lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość PODRÓŻNEGO. W przypadku gdy PODRÓŻNY wywozi nie wszystkie pozycje towarowe zawarte w dokumencie TAX FREE, ma on bezwzględny obowiązek poinformować o tym fakcie funkcjonariusza celnego, który potwierdzi wywóz faktycznej ilości towaru. Funkcjonariusz celny po sprawdzeniu zgodności danych dotyczących PODRÓŻNEGO zawartych w dokumencie TAX FREE z danymi z dokumentu stwierdzającego tożsamość może przed potwierdzeniem wywozu przeprowadzić rewizję celną wywożonego towaru. W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy zgłoszonym towarem a towarem faktycznie wywożonym (np. brak towaru) PODRÓŻNY będzie podlegał odpowiedzialności karnej.

PODRÓŻNY w granicznym urzędzie celnym uzyska potwierdzenie na dokumencie TAX FREE faktu wywozu towarów z obszaru Unii Europejskiej – 128 ust. 3 ustawy. W przypadku gdy PODRÓŻNY opuścił terytorium Unii Europejskiej przez przejście graniczne zlokalizowane na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. LITWA), zwrot podatku przysługuje, jeżeli dokument TAX FREE został potwierdzony przez URZĄD CELNY, przez który towary zostały faktycznie wywiezione z terytorium Unii Europejskiej – art. 128 ust. 5 ustawy (w tym przypadku – litewski organ celny). Należy przy tym pamiętać, iż nie ma określonego, uniwersalnego sposobu potwierdzania przedkładanych dokumentów TAX FREE organom celnym, który obowiązywałby we wszystkich państwach członkowskich UE. Sposoby potwierdzania wywozu towarów z zastosowaniem dokumentów TAX FREE oraz rodzaje stosowanych stempli i pieczęci są unormowane w przepisach wewnętrznych poszczególnych państw członkowskich (zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE Rady wzory pieczęci służące do potwierdzania dokumentów TAX FREE są przekazywane Komisji przez poszczególne państwa członkowskie). Przykładowo do potwierdzenia wywozu z terytorium Unii Europejskiej towarów z zastosowaniem dokumentów TAX FREE przez przejścia graniczne zlokalizowane na terytorium RP używany jest stempel „VAT-ZWROT” oraz pieczęć „Polska – Cło“. Wzór stempla został określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. - tekst jednolity z 7 lutego 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 426). Natomiast wzór pieczęci „Polska – Cło” został określony w § 3 Zarządzenia Ministra Finansów Nr 41 z dnia 23 września 2010r. tekst jednolity (Dz. Urz. MF. z 2014 r. poz. 22).

Zwrot podatku VAT

Podatek PODRÓŻNEMU może być zwrócony przez SPRZEDAWCĘ w placówce handlowej, w której nastąpił zakup towaru lub też przez podmiot gospodarczy usługowo zajmujący się dokonywaniem zwrotu podatku (pośrednika), z którym SPRZEDAWCA zawarł umowę na świadczenie takiej usługi. Zwrot podatku VAT jest realizowany w złotych (PLN) i może być dokonany w formie wypłaty gotówkowej, polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej – art. 127 ust. 5 ustawy. Sprzedawca oraz pośrednik mają prawo do pobrania od PODRÓŻNEGO prowizji od zwracanej kwoty podatku – art. 128 ust . 6 ustawy. Podkreślenia wymaga fakt, iż SPRZEDAWCA, w przeciwieństwie do pośrednika, ma prawo do zwrotu podatku wyłącznie w odniesieniu do towarów, które zostały przez niego sprzedanePODRÓŻNEMU.

Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez PODRÓŻNEGO dokumentu wystawionego przez SPRZEDAWCĘ, na którym URZĄD CELNY potwierdził stemplem wywóz towarów. Do dokumentu powinien być przymocowany wystawiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej – art. 128 ust. 2 ustawy.

SPRZEDAWCA może dokonać zwrotu podatku VAT, jeżeli PODRÓZNY wywiózł zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu – art. 128 ust. 1 ustawy.

SPRZEDAWCY przysługuje prawo zastosowania 0% stawki podatku VAT do dostawy towarów, od której dokonano zwrotu podatku PODRÓŻNEMU, pod warunkiem że otrzyma on dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie nie późniejszym niż przed upływem 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy. Korekty podatku należnego od tej dostawy dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument.

Waluty
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl